Regulamin


REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
„KONTRA-TAKT 2017″

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Muzycznego „KONTRA-TAKT 2017″ w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem, organizowanego przez Stowarzyszenie KANON w ramach projektu „Zakochani w Tarnowie”, który jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.
 2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie KANON z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Zbylitowskiej 5, 33-101 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376992 w dniu 28 stycznia 2011 r. REGON: 121452441, NIP: 9930636493, w dalszej części Regulaminu zwanej Organizatorem.

§ 2
Cel Konkursu

 1. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości muzycznej wśród młodzieży.
 2. Rozwijanie zdolności wokalnych i odkrywanie nowych talentów.
 3. Stwarzanie osobom śpiewającym możliwości prezentacji umiejętności na scenie koncertowej.

§ 3
Termin Konkursu

Konkurs trwa od 9 marca 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku.

§ 4
Zasady Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do trzech tarnowskich szkół tj. Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, V i VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zwanych w dalszej części Regulaminu Zespołami.
 2. Etapy Konkursu:
  1. Przesłuchania w szkołach w celu wybrania zespołu wokalnego składającego się z 5 do 8 osób przez osobę prowadzącą. Przesłuchania odbędą się w następujących dniach:
   VII LO – 28 lutego 2017 roku w godzinach 11.00-13.00
   V LO – 2 marca 2017 roku w godzinach 12.00-14.00
   Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 6 marca 2017 w godzinach 8.00-10.00
  2. Praca w zespołach z osobą prowadzącą od 9 marca 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku w wymiarze co najmniej dwóch spotkań tygodniowo.
  3. Próba z zespołem muzycznym odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Tarnowskim Centrum Kultury, Rynek 5.
  4. Próba generalna na scenie w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 4 w dniu 18 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.00-13.00
  5. Koncert Finałowy w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 oraz wręczenie nagród i wyróżnień w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 4.
 3. Koncert Finałowy
  1. Zespoły prezentują dwa wybrane utwory muzyki rozrywkowej w dowolnej interpretacji na przemian.
  2. Kolejność występu zespołów ustali Organizator na 3 godziny przed koncertem finałowym poprzez losowanie.
  3. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania limitu czasowego – maksymalnie 5 minut na wykonanie jednego utworu. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.
  4. Oceny Zespołów dokona JURY powołane przez Organizatora. Decyzje JURY są nieodwołalne i niezaskarżalne.
  5. JURY Konkursu oceniać będzie dobór repertuaru, opracowanie wokalne, interpretację utworu, intonację, dykcję, poczucie rytmu, sposób prezentacji oraz inne środki artystyczne.
  6. Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu Konkursu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu oraz prób, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy w następujących polach eksploatacji: utrwalenie-rejestracja i emisja w celach promocyjnych).

§ 5
Nagrody za uczestnictwo w Konkursie

 1. Laureat Konkursu otrzyma statuetkę KONTRA-TAKT 2017 oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zespoły, które zajmą miejsce drugie i trzecie otrzymają małą statuetkę KONTRA-TAKT 2017 oraz nagrody rzeczowe.
 3. W Konkursie przewiduje się wyróżnienia, o których przyznaniu zadecyduje JURY.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 2. Zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora (www.zakochaniwtarnowie.pl) i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów
 6. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, w tym kosztów podróży, wyżywienia, noclegów itp. oraz nie ubezpiecza uczestników Konkursu.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator
 8. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 605 221252 lub też znaleźć na stronie internetowej Organizatora: www.zakochaniwtarnowie.pl/strefa-mlodych/konkurs-muzyczny-kontra-takt/regulamin/

 

Wersja elektroniczna regulaminu.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa
Zakochani w Tarnowie
Stowarzyszenie KANON

ul. Zbylitowska 5,
33-101 Tarnów
Napisz do nas
kontakt@zakochaniwtarnowie.pl
biuroprasowe@zakochaniwtarnowie.pl